Skip to content

Nieuwe franchisewet: zorgplicht tijdens de samenwerking

De nieuwe franchisewet brengt nogal wat veranderingen met zich mee. Wij houden u hierover graag op de hoogte en brengen regelmatig een belangrijk aspect uit deze nieuwe wet aan de orde. Hiermee krijgt u als franchiseondernemer meer inzicht en gevoel bij deze nieuwe wet die op 1 januari 2021 in werking treedt. We schreven eerder al uitgebreid over de precontractuele uitwisseling van informatie. Nu zullen we de zorgplicht van de franchisegever tijdens de samenwerking nader toelichten. Deze plicht gaat per direct in. Voor dit onderwerp is dus geen overgangsperiode van twee jaar, in tegenstelling tot sommige andere wijzigingen.

Zorgplicht in het wetboek

In artikel 912 van wetboek 7 wordt beschreven waar het bij de zorgplicht allemaal om draait:

“De franchisegeer en de franchisenemer gedragen zicht jegens elkaar als een goed franchisegever en een goed franchisenemer.”

Er wordt beschreven welke rechten en plichten er zijn tijdens de samenwerking. Dus ook hoe men formule wijzigingen tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst doorvoert.

Wijzigingen franchiseovereenkomst

Een tussentijdse wijziging in een lopende franchisesamenwerking is meestal positief. Want als alles goed loopt, is een franchiseorganisatie altijd in beweging. En hier horen diverse ontwikkelingen en wijzigingen bij. Maar het verder ontwikkelen van de franchiseformule vraagt vaak ook om nieuwe investeringen en eventuele aanpassingen door de franchisenemer. Deze positieve ontwikkelingen kunnen ook negatief uitpakken voor een franchisenemer. Om de franchisenemer hierbij beter te beschermen, is de franchisegever in de nieuwe wet verplicht om vooraf informatie te verstrekken aan de franchisenemer over tussentijdse wijzigingen.

Denk bij wijzigingen dan onder andere aan:

  • Wijzigen van de franchiseovereenkomst of franchisehandboek.
  • Strategische veranderingen of exploitatie aanpassingen, zoals de uitrol van een variant op de bestaande franchiseformule zoals bijvoorbeeld een webshop.
  • Aanpassingen in het investeringsbedrag, de hoogte van de fee of het toevoegen van periodieke kosten.

Belangrijk is de volgorde van deze wijzigingen. De plannen van de franchisegever moeten door de organisatie heen voordat ze uitgerold worden. Verslaglegging en vastlegging van de afspraken en definitieve plannen betekent ook opvolging door alle franchisenemers. Bij het onderwerp instemmingsrecht komen we hier nog op terug.

Transparantie van de diverse vergoedingen

Naast het verstrekken van informatie over voorgenomen wijzigingen in de franchiseformule moet de franchisegever ook transparant zijn over de besteding van de diverse vergoedingen. Hierbij gaat het over de gangbare vergoedingen zoals voor marketingdoeleinden en bijvoorbeeld ICT. Deze toevoeging aan de franchisewet biedt een aangrijpingspunt om tot op zekere hoogte te kunnen nagaan of de gevraagde bijdragen niet onredelijk hoog zijn.

Overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers

Franchise is een samenwerking. En samenwerken is pas succesvol als er goed overlegd wordt. De nieuwe franchisewet verplicht de franchisegever om regelmatig overleg te houden met de franchisenemers. In de wet is vastgelegd dat er minimaal éénmaal per jaar overleg moet plaatsvinden tussen franchisegever en franchisenemer. In de praktijk zien we  dat de meeste franchiseformules dit al doen en meestal vaker dan eenmaal per jaar overleg hebben.

De wet beschrijft dus dat franchisegevers de franchisenemers regelmatig ondersteuning moeten bieden. Net als het overleg is die ondersteuning bij de meeste franchiseformules al goed geregeld. Die ondersteuning is tenslotte van grote toegevoegde waarde en de kracht van een goede franchiseformule.

Artikel 919

Ten aanzien van de zorgwet staat in boek 7 van het burgerlijk wetboek, artikel 919 het volgende beschreven:

 “1. De franchisegever verleent de franchisenemer de bijstand alsmede de commerciële en  technische ondersteuning die redelijkerwijs en in relatie tot de aard en de strekking van de franchiseformule verwacht mag worden met het oog op de exploitatie van de franchiseformule door de franchisenemer.”

“2. Indien de franchisenemer een bepaalde vorm van bijstand of ondersteuning als bedoeld in het eerste lid nodig acht, maakt hij dit kenbaar aan de franchisegever en reden de franchisegever en de franchisenemer hierover met elkaar in overleg.”

 Bij lid 2 van dit artikel is een goede vastlegging essentieel.


Meer weten over de zorgplicht? Of wenst u meer informatie over de nieuwe franchisewet in het algemeen? Bel ons op 040 -7878 474 of stuur ons een e-mail: info@franchiseadviseur.nl. Wij helpen u graag verder. 

Ons advies biedt vrijheid en focus tegelijk.

Met commitment en een vooruitziende blik willen we waardevol voor je zijn. Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Illustratie van een ijsvogel

Kies voor kennis.

Van veranderende wetten tot inspirerende verhalen: we houden je op de hoogte van alles wat er in de franchisewereld speelt. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.