Skip to content

Nieuwe franchisewet: Instemmingsrecht

De nieuwe wet franchise die per 01-01-2021 van kracht is, moet worden vertaald naar de bestaande franchiseovereenkomsten. Bent u goed voorbereid?  In dit artikel vertellen wij u meer over het instemmingsrecht, wat in artikel 7. 921 wordt beschreven.

Instemmingsrecht: Artikel 921

  1. Indien de franchisegever voornemens is met gebruikmaking van een in de franchiseovereenkomst opgenomen bepaling een wijziging in de franchiseformule door te voeren danwel voornemens is rechtstreeks of via derden een afgeleide formule te doen exploiteren zonder hiertoe de franchiseovereenkomst te wijzigen, en de franchisegever met het oog op dit voornemen
  • a. een investering van de franchisenemer verlangt,
  • b. een verplichting van de franchisenemer tot betaling van een vergoeding, opslag of andere financiële bijdrage, anders dan de in onderdeel a bedoelde investering, invoert of wijzigt ten nadele van de franchisenemer,
  • c. van de franchisenemer verlangt andersoortige kosten voor zijn rekening te nemen, of
  • d. redelijkerwijs kan voorzien dat uitvoering van het voornemen leidt tot een derving van de omzet van de onderneming van de franchisenemer,

en deze investering, vergoeding, opslag of andere financiële bijdrage of verwachte omzetderving uitstijgt boven een in de franchiseovereenkomst bepaald niveau, heeft de franchisegever de voorafgaande instemming met de uitvoering van het betreffende voornemen nodig van:

1°. een meerderheid van de franchisenemers met wie de franchisegever een franchiseovereenkomst heeft gesloten betreffende de franchiseformule, of

2°. elk van de franchisenemers die op de in onderdeel a, b, c of d bedoelde wijze geraakt wordt door het voornemen van de franchisegever.

  1. Indien de bepaling van het niveau, bedoeld in het eerste lid, ontbreekt in de franchiseovereenkomst, is de in het eerste lid bedoelde voorafgaande instemming steeds vereist, ongeacht de omvang van de verlangde investering, de financiële bijdrage respectievelijk de kosten of de omzetderving, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, b, c, respectievelijk d.

Instemmingsrecht voor franchisenemers

De franchisegever heeft de voorafgaande instemming van de franchisenemer nodig als hij van plan is om de franchiseovereenkomst te wijzigen of een afgeleide formule te exploiteren en deze plannen bepaalde in de Wet franchise genoemde financiële gevolgen hebben voor de franchisenemer. In de toelichting bij de franchisewet wordt geadviseerd om een drempelwaarde in de franchiseovereenkomst op te nemen.

Drempelwaarde

Deze drempelwaarde dient om te voorkomen dat een franchisegever zich verrijkt ten koste van de franchisenemer. Deze drempelwaarde geldt voor besluitvorming bij investeringen of kosten die de franchisenemer moet maken en beschrijft tot welk bedrag een franchisegever eenzijdig wijzigingen kan doorvoeren.

Bij wijzigingen die boven de drempelwaarde uitkomen, is instemming nodig van een meerderheid van de franchisenemers of van de franchisenemers waarop de wijzigingen van toepassing zijn.

Start nieuwe wet franchise

De nieuwe wet franchise gaat in per 1 januari 2021. Dan is het grootste deel van de wet van kracht. De uitzondering hierop zijn de bepalingen over het concurrentiebeding, instemmingsrecht en de waardebepaling bij contractbeëindiging. Voor deze onderdelen is een overgangsperiode van twee jaar opgenomen. De ingangsdatum van het instemmingsrecht is bij nieuwe contracten per direct. Bij lopende overeenkomsten geldt een overgangsperiode van twee jaar, dus per 01-01-2023. Deze overbruggingsperiode zal nog door de overheid geëvalueerd worden.

Veelal loopt een franchiseovereenkomst vijf jaar. Wanneer een franchiseovereenkomst met een franchisenemer vernieuwd moet worden, of er een nieuwe franchiseovereenkomst getekend gaat worden, dan kan direct een overeenkomst opgesteld worden conform de nieuwe wetgeving en die dus de gehele looptijd passend blijft. Het is van belang dat u de noodzakelijke wijzigingen tijdig doorvoert en hiermee de wet volgt.

 

Instemmingsrecht

Ons advies biedt vrijheid en focus tegelijk.

Met commitment en een vooruitziende blik willen we waardevol voor je zijn. Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Illustratie van een ijsvogel

Kies voor kennis.

Van veranderende wetten tot inspirerende verhalen: we houden je op de hoogte van alles wat er in de franchisewereld speelt. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.